A+ A A-

معرفی مرتضی نعمتی

نویسنده:  چاپ پست الکترونیکی
مرتضی نعمتی
مرتضی نعمتی

مرتضی نعمتی در سال ۱۳۶۶ در ارسنجان فارس متولد شد. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی خود را در مدرسه فرهنگیان سپری کرد. تحصیلات دبیرستانی خود را در مدرسه شهید علیرضا اسکندری به پایان رساند. همواره رتبه اول کلاس بود. معدل دیپلم وی ۱۹.۰۶ بود. پیش دانشگاهی خود را در سال ۱۳۸۴ در مدرسه شهید مطهری با معدل ۱۸.۷۸ به پایان رساند. در همان سال موفق به کسب رتبه ۲۵۳ منطقه سه در کنکور سراسری ادبیات و علوم انسانی شد. به خاطر علاقه به رشته اقتصاد موفق به راهیابی به این رشته در دانشگاه بوعلی سینا همدان شد.

 مدرک کارشناسی خود را طی ۷ ترم با معدل ۱۷.۱۷ از دانشگاه مذکور دریافت نمود و نائل به رتبه دوم در کل دوره گردید و با استفاده از شرایط استعدادهای درخشان پا به مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۸۸در همین دانشگاه نهاد و پس از ۵ ترم در سال ۱۳۹۰با معدل ۱۸.۱۵ فارغ التحصیل شد. پس از آن در سال ۱۳۹۱ به خدمت مقدس سربازی شرف یاب شد. در اثنای خدمت سربازی به سفارش پیامبر اکرم(ص) مبنی بر: «کامل کردن نیمی از دین خود به وسیله ازدواج» عمل نموده و با دختری از سلاله پاک ایشان- مریم حسینی فرزند سید مرتضی- ازدواج کرد. در سال ۱۳۹۲ پس از پانزده ماه، خدمت خود را به پایان رساند. بار دیگر به خاطر شرایط رتبه ای و مقالات بسیاری که در زمینه اقتصاد داشت و با استفاده از شرایط استعدادهای درخشان موفق به حضور در جلسه مصاحبه ورود به دوره دکتری گردید. طی سه ترم دروس کتبی را با معدل ۱۷.۷۲ و کسب رتبه اول در گرایش خود به پایان رساند و هم اکنون در حال تدوین رساله در آن دانشگاه می باشد.

در ادامه چکیده چند مقاله از ایشان آورده شده است. ضمنا متن تعدادی از مقالات و همچنین رزومه کامل ایشان با فرمت پی دی اف در قسمت پیوست ها ذیل همین مطلب جهت دانلود در دسترس می باشد

 

عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری ایران طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۵۵

چکیده :
امروزه گردشگری به صورت یکی از مهم ترین نیروهای محرک توسعه اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می گردد. گردشگری از جمله صنایعی است که در سال های اخیر با سرعت زیادی روند رشد را در پیش گرفته است و به بزرگترین عامل ایجاد کننده  اشتغال و ثروت در جهان تبدیل شده  است و به مثابه-ی یک موتور اقتصادی در جهت پیشرفت و رشد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته عمل می کند؛ این صنعت برای کشورهای در حال توسعه می تواند به عنوان یک ابزار مقابله با محدودیت منابع ارزی، نرخ بیکاری بالا و اقتصاد تک محصولی به کار گرفته شود . از این رو مطالعه حاضر به دنبال آن است تا به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر گردشگری ایران طی سالهای ۱۳۸۸-۱۳۵۵ بپردازد. بدین منظور از روش حداقل مربعات معمولی(OLS) جهت برآورد مدل استفاده گردیده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای درآمد سرانه جهانی و نرخ ارز، اثرات مثبت و معنادار و متغیرهای قیمتهای نسبی، انقلاب و جنگ، دارای اثرات منفی و معنادار بر تابع تقاضای گردشگری ایران می باشند.

واژه های کلیدی:  تقاضای گردشگری، قیمتهای نسبی، نرخ ارز، درآمد سرانه، انقلاب و جنگ

 

اثر گردشگری بر توسعه اقتصادی

چکیده :

امروزه اثرات اقتصادی جهانگردی در عرصه بین‌الملل بر همگان روشن شده است و كشورهای مختلف جهان به این مقوله به عنوان یكی از عوامل مهم درآمدزا توجه داشته و بسیاری از برنامه‌های اقتصادی خود را از جمله اشتغال و بهبود وضعیت تراز پرداختها و بازاریابی را بر این اساس پایه‌گذاری كرده‌اند. لذا گردشگری به صورت یک بخش فعال اقتصادی می تواند از عامل کار بیش از سایر عوامل استفاده کند و موجب ارتقاء سطح اشتغال گردد. زیرا میزان سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل در زمینه خدمات گردشگری در مقایسه با دیگر صنایع کمتر می باشد. از آنجا که بسیاری از خدمات گردشگری نمی تواند با استفاده از تکنولوژی ارائه شود، نیازمند اشتغال نیروی انسانی است؛ از این رو با توسعه گردشگری در مکان های مختلف زمینه های ایجاد اشتغال فراهم می گردد و از نرخ بیکاری کاسته خواهد شد. درحقیقت مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر گردشگری بر توسعه اقتصادی جهت شفاف سازی اهمیت این صنعت در اقتصاد کشورها می باشد.  نتایج حاصل از تخمین ها نشان از رابطه مثبت و معنی دار متغیر گردشگری بر تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخصی برای رشد و توسعه اقتصادی دارد.

کلید واژه : گردشگری، توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی

 

بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه
ابوالفضل شاه آبادی۱                 محمد كاظم نظیری۲                 مرتضی نعمتی۳
تاریخ دریافت:    ۲۵/۵/۱۳۹۱                                    تاریخ پذیرش: ۲۵/۲/۱۳۹۲
چکیده
در ساختار فعلی اقتصاد جهانی، واردات نقش مهمی در تعیین راهبرد توسعه ی اقتصادی ایفا می نماید. واردات از طرفی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و از طرف دیگر، به عنوان یکی از اقلام مهم تراز پرداخت های هر کشور محسوب می شود. از این رو هر تغییر و تحولی که در واردات کالا رخ دهد، در فرایند رشد وتوسعه، تأثیر بسزایی خواهد داشت. از این رو اتخاذ سیاست های مناسب برای واردات کالا حائز اهمیت است، اما اتخاذ راهبرد صحیح برای واردات کالا منوط به در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر واردات است. در بیشتر مطالعات تجربی، واردات کالا تابعی از درآمد واقعی و نرخ ارزواقعی است و کمتر به بررسی تأثیر شدت نابرابری درآمدی بر واردات کالا و خدمات پرداخته شده است. حال آنکه افزایش نابرابری موجب افزایش قدرت خرید اقشار پردرآمد و افزایش تقاضای کالاهای باکشش مصرفی که عمدتاً لوکس وارداتی هستند، می گردد و باعث تغییر در ترکیب کالاهای مصرفی داخلی و وارداتی می گردد. پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات کالا و خدمات ۱۷ کشور توسعه یافته و ۱۸ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۰ با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته است. در این راستا متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد به عنوان مؤلفه های اثرگذاربر واردات کالاها و خدمات در نظرگرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین نابرابری درآمد و واردات کالا و خدمات در کشورهای توسعه یافته و رابطه منفی و معنادار در کشورهای درحال توسعه است. به علاوه رابطه تولید ناخالص داخلی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه مثبت و رابطه نرخ ارز واقعی و واردات کالا و خدمات برای هر دو گروه منفی ارزیابی شده است. از این روسیاستگذاران و دولتمردان بایستی از طریق توزیع مجدد درآمد و ثروت به نفع اقشار کم درآمد و ایجاد انگیزه در آنان برای مشارکت در امر تولید، هم شکاف نابرابری را کاهش دهند و هم قدرت
رقابت پذیری آنها به منظور ارتقای موقعیت خود در بازار و کسب درآمدهای ارزی بالاتر، افزایش یابد.


واژگان کلیدی: نابرابری درآمد، واردات کالا و خدمات، نرخ ارز واقعی، درآمدسرانه، GMM.
JEL: F13, H23, O24.

۱- استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
۲- عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا همدان، Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  
۳- کارشناس ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، Email: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران۱

ابوالفضل شاه‌آبادی۲
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
محمدکاظم نظیری۳
استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
مرتضی نعمتی۴
کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
تاریخ دریافت:۰۳/۰۷/۱۳۹۰     تاریخ پذیرش: ۱۸/۰۲/۱۳۹۲

چکیده
هدف مقاله بررسی تاثیر نابرابری درآمد برواردات کالاهای مصرفی ایران طی دوره ۱۳۸۸-۱۳۴۸است. مدل شناسایی شده با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) برآورد می‌شود. نتایج تخمین نشان می‌دهد نرخ ارز حقیقی اثری منفی و بیشترین تأثیر را بر واردات کالاهای مصرفی داشته است. تولید ناخالص داخلی نیز دارای تأثیری مثبت و معنادار بر واردات کالاهای مصرفی بوده است و همچنین متغیر نابرابری درآمدی دارای تأثیری مثبت بر واردات کالاهای مصرفی بوده است. در واقع با کاهش نابرابری درآمدی و بهبود وضعیت توزیع درآمد، تمایل به استفاده از کالاهای مصرفی تولید داخل، افزایش و از میزان واردات کالاهای مصرفی کاسته خواهد شد.


واژه های کلیدی: نابرابری درآمد، تقاضای واردات کالاهای مصرفی، نرخ ارز حقیقی، اقتصاد ایران.
طبقه‌بندیJEL: F13, H23, O24.

 

۱- این مقاله برگرفته از پایان نامه دورة کارشناسی ارشد آقای مرتضی نعمتی با عنوان «تأثیر نابرابری درآمد بر تابع تقاضای واردات کالاهای مصرفی ایران» در دانشگاه بوعلی سینا می باشد.
۲- مسئول مکاتبات، پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
۳- پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
۴- پست الکترونیکی: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

اثر نابرابری درآمد بر تقاضای واردات غلات در اقتصاد ایران
ابوالفضل شاه آبادی۱
مرتضی نعمتی۲
۱- دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان
۲- دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
در میان محصولات غذایی، غلات نقش مهمی در الگوی مصرف کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه ایفا می کنند. از آنجا که در ایران منبع عمده ی تأمین کالری مورد نیاز مردم به طور مستقیم از غلات تأمین می شود؛ لذا بررسی و شناسایی عوامل تعیین کننده واردات این محصولات می تواند گام مهمی در جهت حرکت به سمت امنیت غذایی باشد. اکثر مطالعات تجربی واردات غلات را تنها تابعی از قیمت های نسبی و درآمد واقعی در نظر گرفته اند، درحالیکه نابرابری درآمد نیز متغیر تأثیرگذار بر واردات غلات است. لذا پژوهش حاضر به بررسی اثر نابرابری درآمد بر واردات غلات در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۴۸ تا ۱۳۸۷ پرداخته است. بدین منظور وجود رابطه بین واردات غلات با متغیرهای تولید ناخالص داخلی، میزان تولید غلات، نرخ ارز واقعی و نابرابری درآمد با استفاده از روش تصحیح خطای برداری(VECM) برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها حاکی از آنکه بین نابرابری درآمد و واردات غلات، رابطه مثبت وجود دارد و ضریب آن (۵۵.۰+) است. همچنین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر واردات غلات مثبت و تاثیر نرخ ارز واقعی و تولید غلات بر واردات غلات منفی و معنی دار است.
طبقه‌بندی JEL: F13, H23, O24
واژه های کلیدی: نابرابری درآمد، واردات غلات، نرخ ارز واقعی، تصحیح خطای برداری (VECM)

 

دیدگاه خود را درباره این نوشته با دیگران در میان بگذارید:

یا اگر در سایت عضو نیستید، می‌توانید به عنوان میهمان دیدگاه خود را بفرستید:

0
دیدگاه شما پس از تایید مدیر سایت نمایش داده خواهد شد.

افرادی که در این گفتگو هستند

  • مهمان - محسن

    سلام کاکو مبارکه