A+ A A-

در گذر زمان

زندگی
در اینکه زندگی متاعی ارزشمند و پر بهاست شکی نیست ولی سئوال اساسی این است که این متاع پر بها از آن کیست؟
۱. صاحب و دارنده آن؟
۲. خانواده فرد یا افراد اجتماع؟
۳. جامعه مربوطه(محله، شهر، روستا و...)؟
۴. سازمان یا دسته و گروه و دین و آئین و مرام و مسلک غالب؟
۵. تاریخ و بشریت به معنای عام؟
۶. حکومت و نظام حاکم؟
۷. خالق هستی؟
۸. طبیعت؟
۹. یا ترکیبی از موارد فوق

دنبالهٔ نوشته...

اصولگرایی و اصلاح طلبی

از ابتدا تا به امروز و از اکنون تا افق های بسیار دور دو جهان بینی اصولگرایی و اصلاح طلبی بر مناسبات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جهان و کشور ما ایران سایه افکنده و تآثیر خواهد گذارد.
در ادبیات سیاسی اصولگرایان یا محافظه کاران کسانی هستند که از وضع موجود رضایت دارند و می کوشند آن را حفظ کنند و اصلاح طلبان به دنبال تغییر و اصلاح آن می باشند و نگرشی انتقادی نسبت به شرائط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم دارند.

دنبالهٔ نوشته...

ابرقدرت تنها

در طی دهه ی گذشته سیاست جهانی از بنیان به دوطریق تغییر کرده است.اول اینکه اساسا در طول خطوط فرهنگی و تمدنی تجدید ساختار ایجاد شده است چنانکه در صفحاتی از این ژورنال به طور مبسوط با ارائه مدارکی به روشنگری برخورد تمدن ها و باز سازی نظم جهانی پرداخته‌ایم.دوم ، همانگونه که در آن کتاب بیان شده ، سیاست جهانی نیز همیشه پیرامون قدرت و جنگ بر سر قدرت است و امروزه روابط بین المللی بر اساس آن بعد حیاتی در حال تغییر است.ساختار جهانی قدرت در دوران جنگ سرد عمدتا دو قطبی بود {اما}ساختار موجود بسیار متفاوت است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید