A+ A A-

گردهمایی جامعه پزشکی شهرستان ارسنجان

« به نام آنکه نامش دواست »
گردهمایی خدمتگزاران گروه پزشکی ارسنجانی درشیراز

مـا همان چشمه های جوشانیم         زندگی، جمع دوستانه ی ماست
مـــا اگر ضرب در هزار شویــم          ماندگاریم و جای مـــا دریـاست
چکیده
در این نوشتار ابتدا راستگویی، درستکاری، همدلی و کمک به یکدیگر به عنوان نیازهای ذاتی و فطری انسان معرفی گردیده اند. در برابر، از دروغ، بدخواهی و بدگویی و حسادت و تک روی به عنوان کارهای ناپسند وناخوشایند انسان یاد شده است. اشاره شده است که کمبودها در زمینه های گوناگون فراوان است و تنها همکاری های گروهی می تواند که تنگناها را بگشاید و راه خوشبختی را نشان مردم دهد. گفته شده که بسیار و شاید همه ی خوبی ها از همدلی و همراهی انسانها با یکدیگر به دست می آید و بدی ها همه ریشه در خود خواهی و تک روی دارد. یکی از وظایف دانش آموختگان ارسنجان ایجاد همدلی و هماهنگی میان مردم قلمداد گردیده است. گردهمایی های گوناگون از گروه های مختلف اجتماعی یک راه ارزشمند برای رسیدن به همدلی و هماهنگی میان مردم معرفی شده است. از چند گردهمایی های پیشین که از سوی انجمن دانش آموختگان ارسنجان در شیراز و ارسنجان برگزار شده است یادی کوتاه شده است.  گردهمایی ارسنجانی هایی که در گروه پزشکی خدمت می کنند به عنوان راهی برای پیشرفت و توسعه ی بهداشت و درمان در ارسنجان پیشنهاد شده است. با توجه به دیداری که با جناب آقای حاج سید حبیب حسینی داشیم، در چند جمله ای از خدمات ارزنده این انسان شریف در زمینه ی برق‏رسانی و آب رسانی ارسنجان یاد شده است. در این نشست با جناب آقایان دکتر سید وحید حسینی و دکتر بهرام حسن شاهی درباره برگزاری همایش خدمتگزاران گروه پزشکی گفتگو گردید. دستاوردهای این نشست که همان توافق برای برگزاری این همایش بود نیز ارایه شده است.

پیشگفتار
بسیاری از مردم از کمبود های فراوانی که درکشور است در رنج به سر می برند. آرزوی همه ی آن است که کشورشان در خدمات رسانی به یکدیگر در جهان سرآمد باشد. آرزوی بسیاری آن است که ایران در آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آب و برق، تولیدات کشاورزی و صنعتی و نیز اخلاق خوب و رفتار مردم با یکدیگر سرآمد جهانیان باشد. همه ی ما دوستدار درستی و راستگویی، و عشق و مهر، صفا و یک رنگی هستیم. همه از دروغ، حسادت، دورویی و خود خواهی بیزاریم.
شوربختانه نسل ها گذشته است و با وجود هزاران سال زندگی انسان بر روی زمین و آمدن پیامبران و مصلحان،آرزوی دیرینه ی فرمانروایی درستی و مهر به سر انجام نرسیده است. یکی از شوندهای (دلیل های) بر آورده نشدن این آرزوها ان است که برای درستی و راستگویی، مهرورزی و عشق و نیز آموزش و پرورش با صنعت و کشاورزی و بهداشت و درمان خوب، پایانی نیست. هر چه جلوتر بروی احساس کمبود و نیاز بیشتری می کنی و این راه همیشه بی پایان است. تنها راه چاره مقایسه و سنجش با دیگران و سنجش حال با گذشته است که روشن می کند دوستی ها بیشتر شده یا کمتر. دورویی و حسادت افزوده شده یا کمتر شده است.
به هر روی در مقایسه با برخی از دیگر کشورهای جهان ما در مقوله های کار و نظم و خدمت و راستگویی و وفا بر پیمان عقب هستیم و راه درازی را باید در اخلاق فردی و اجتماعی بپیماییم. دومین شوند در راه به انجام نرسیدن بسیاری از آرزوهای خوب و اجتماعی ما، تک روی و نداشتن همبستگی است. هر کسی در اندیشه ی آن است که حتی با ویران کردن زندگی دیگران، لنگان خرک خویش را از پل بگذراند. می خواهیم از پل بگذریم بدون آنکه در اندیشه ی پایداری پل باشیم و بدون آنکه بنگریم که دیگران هم در صف گذر از پل هستند. چنین رفتار تک روانه همه را دچار ضعف و سستی نموده است.
امروز خاور میانه درآتش خود خواهی ها و نگرش های تک روانه می سوزد. در کشور ما نیز نبودن یا ضعف سازمان های مردم نهاد هویدا است؛ سازمان هایی که بتوانند نیروهای مردمی را در راستای کمک به یکدیگر سازماندهی کنند بسیار اندک است. هر کس در اندیشه ی رهانیدن خود از پرتگاه ها است؛ هرچند که دیگران را به درون پرتگاه بیندازد. این نگرش های تک روانه و خود خواهانه اخلاق، مدارا، مروت و مهربانی وآسایش را از میان برده و خواهد برد. روشن است که چنین راهبردی به سرانجام نیکویی نخواهد رسید. روشهای گوناگونی برای افزایش روحیه ی همکاری و همدلی میان مردم از سوی اندیشمندان ارایه شده است. در جهان کنونی سازمانهای مردم نهاد یا NGOها از کاراترین روشها برای افزایش همکاری و همدلی میان آنان و پیشبرد جامعه به سوی هدفهای والا شناخته شده اند.
انجمن های مردم نهاد باید کوشش کنند تا از تک روی و تک اندیشی پیشگیری کنند. به همه یادآور شوند که همه در یک کشتی هستیم و هر سوراخی که در بدنه ی این کشتی وارد شود همه را به کام مرگ خواهد فرستاد. بهترین راه درک درست از یکدیگر و همکاری و همدلی است. خوشبختی رفاه و سعادت در همکاری و هم اندیشی و هم افزایی است. هر چه خوب داریم از همکاری ها است و هر چه از خوبی نداریم از خود خواهی ها و تک روی ها و زفتی ها و حسادت ها است. باید بدانیم که در یک جامعه بی نوا هیچ پولداری به خوشبختی نمی رسد. در یک کشور و جامعه ی طبقاتی هیچ پیروزی و پیشرفت راستینی را نمی توان برای مردم پیش بینی کرد. حتی گریز از کشور به همراه حجم بزرگی از پول و داشتن یک زندگی مرفه برون مرزها نیز آرامش دلخواه را برای انسان فراهم نمی کند.
امروزه همکاری و همدلی میان کشور های خاور میانه به کمترین اندازه رسیده است. هر کس خودش را درست و اسلام ناب و دیگران را نادرست و منحرف می داند. گروه های فقیر و نادار هم در چنگال این قدرت و آن قدرت اسیرند و به روی هم اسلحه می کشند. نادانی می تواند تا آنجا پیش برود که مردم این محله و آن محله طرف راست یا چپ خیابان را به جان هم انداخت تا بدون دلیل یکدیگر را بکشند. به جای دشمنی ها و درشت کردن رگ های گردن باید راه همدلی و همکاری را پیشه خود نمود.
  وظیفه ی همه ی دلسوزان اجتماعی آن است که در این دوران سخت مردم را به همراهی و همدلی و کمک به یکدیگر بخوانند. باید دیدگاه‏ها و منش‏های یکدیگر را برتابیم. خداوند بزرگ همچنان که چهره های ما را گوناگون آفریده است، مغز و دریافت ما از جهان را نیز یکسان نخواسته است. اگر دوست داشت همه را یکسان می آفرید تا ناهمسازی را در جهان بزداید. همای پنهان خوشبختی و پیروزی در همکاری ها و همدلی ها خود را نمایان می سازد.
شوربختانه در خاور میانه احزاب سیاسی قدرتمند اندک است. مردم این کشور ها آزموده هایی از همکاری حزبی ندارند. همه در سیاست میدان دارند ولی یک حزب میدان دار دیده نمی شود. یا مجلس مشورتی ندارند یا اجزای این مجلس ها دستوری عمل می کنند و هر نماینده ای برنامه ی خاصی برای خود دارد. در این نبود احزاب و گروه های شناخته شده سیاسی که کارهای اجتماعی را سامان دهند، انجمن ها و سازمان های مردم نهاد که بار سیاسی ندارند کار سنگینی را باید بر دوش کشند. باید کار کرد بدون آنکه کمترین امیدی به دریافت پستهای سیاسی داشت.
در بخشهای بعدی دریاره انتظار مردم از دانش آموختگان گفته خواهد شد. عیادت از جناب آقای حاج سید حبیب حسینی و نخستین نشست مشورتی برای برگزاری همایش خدمتگزاران گروه پزشکی ارسنجانی و دستاوردهای آن در بخشهای بعدی آورده خواهد شد.
چشمداشت از انجمن دانش آموختگان ارسنجان
انجمن دانش آموختگان ارسنجان باید برآن باشد تا همگان را به همدلی و همیاری فراخواند. عقب افتادگی ها فراوان است و زمان برای کش دادن اختلاف و دو دستگی نداریم. شمار فراوانی از کسانی که می توانستند ادیسون و انشتین و دکتر حسابی و آیت الله شوند امروز ناامید و بی پشتوانه در جامعه رها شده اند. آموزش و پرورش، بهداشت،  و درمان، کشاورزی و صنعت و آموزش عالی و دانشگاه ها همه و همه نیازمند همکاری و همدلی و همراهی هستند. رکود، تورم و بیکاری بلای خانمان سوز خانواده ها شده است. پیروزی در گرو درک و تحمل یکدیگر است هر چند این تحمل در آغاز برایمان گران باشد. باید کوشید تا گروه های گوناگون اجتماعی را در راه ساخت کشور، شهر و شهرستان و از میان برداشتن کمبودها با هم هماهنگ و همکار نمود.
برای بهبود بهداشت، درمان و آموزش پزشکی چه باید کرد؟
یکی از بهترین راه های گره گشایی از کمبود های بهداشت و درمان شهرستان ارسنجان، همبستگی و همکاری همشهریانی است که در گروه پزشکی فعالیت می کنند. چنانچه این مردمان شریف و بزرگوار که بیشتر در مطب و بیمارستان در خدمت گزاری به مردم مشغول هستند، بتوانند با یکدیگر هماهنگ شوند، برآیند کارشان برای بهبود نابسامانی ها چند برابر خواهد شد. همدلی و هماهنگی کسانی که در جامعه پزشکی خدمت می نمایند می تواند گامی پر رنگ در کاهش دردها و آلام مردم باشد. این هماهنگی می تواند به افزایش نیروی انسانی پزشکی و ساز و برگ های آزمایشگاهی و درمانی بینجامد. شناخت جامعه ی پزشکی از یکدیگر و آشنا شدن هر یک از آنها به توانایی های دیگران نقش والایی در کاهش درد و آلام مردم خواهد داشت.
در نشست هایی که تاکنون در انجمن دانش آموختگان تهران، شیراز و ارسنجان برگزار شده است موضوع گرد همایی تخصصی برای موضوع خشکسالی، فعالان صنعت برق و نیز گروه پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. افزون بر گرد همایی خانوادگی سالانه که خوشبختانه در دو نوبت در تهران و شیراز برگزار گردیده است همایش خشکسالی نیز در سال گذشته در ارسنجان برگزار گردید. به یاری خدا دومین همایش خشکسالی نیز در چند هفته آینده برگزار خواهد شد. همایش ارزیابی سرمایه گذاری در صنعت برق و بزرگداشت فعالان این صنعت در ارسنجان نیز به یاری خدا و به کمک مدیریت برق ارسنجان برنامه ریزی خواهد شد.
    
عیادت از آقای حاج سید حبیب حسینی
در راستای برگزاری یک نشست مشورتی در باره برگزاری همایش خدمتگزاران گروه پزشکی شنیدیم که جناب آقای حاج سید حبیب حسینی که کوله باری از تجربه و خدمت به مردم ارسنجان در امر برق رسانی و آبرسانی را در پرونده زندگی خود دارند، پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان در منزل فرزند گرامی ایشان دکتر سید وحید حسینی می باشند. پیش از این در چندین باری که به تنهایی خدمت آقای حاج سید حبیب حسینی رسیده بودم ایشان دوست داشتند که همان رابطه ی مستحکم و برادرانه ای که میان ایشان و مرحوم پدرم بود میان ما فرزندان هم برقرار باشد. ایشان چندین بار تاکید کردند که دست در دست هم دهید تا بتوانید بیشتر و بهتر به مردم کمک کنید.
خدمات جناب اقای حاج سید حبیب حسینی به برق‏دار شدن خانه ها و تامین آب بهداشتی مردم و نیز استفاده از گاز به جای هیزم نباید فراموش گردد. ایشان از آغاز جوانی تاکنون در این راه خیر و خدمت رسانی به مردم از چیزی فروگذار نکرد. سرمایه اش از این شغل حلال، تقدیم شهیدی گرانمایه به آستانه ی حضرت دوست و پرورش فرزندانی شایسته و خدمتگزار است که خداوند به او ببخشاید. بخش بزرگی از یادمانه کودکی ام را خدمات بی پایان آقای حاج سید حبیب حسینی برای راه اندازی و تعمیر و نگهداری نخستین کارخانه برق ارسنجان تشکیل می دهد. این انسان شریف با آن دوچرخه ی محکم و استوارش همیشه در پی آن بود که تا شب می شود نور را سرازیر خانه های مردم کند. گویی ماموریت داشت که با تاریکی و ظلمت بجنگد. پس از آغاز لوله کشی آب در ارسنجان و توابع، این دوچرخه به یک کارگاه سیار برای تامین آب مردم نیز تبدیل شد. دستگاه حدیده کردن سر لوله ها در ترک این دوچرخه نصب می شد تا روانه ی خانه‏هایی شود که می خواهند از آب بهداشتی بهره مند شوند.
مرحوم پدرم که مسئول مشترکین برق آن سالها بود با آقای حاج سید حبیب یار دیرینه ای بودند که هیچگاه ندیدم کوچکترین غیبت یا بد خواهی و بد گویی پشت سر هم داشته باشند. هر چه به یاد داریم از دوستی و صفا و مهرورزی است. خوشبختانه همین رفتار پدران نیز چون میراثی مانا، ارزشمند و بی مانند به فرزندان رسیده است که امیدوارم هرگز خدشه دار نگردد. 
نخستین نشست رایزنی
موضوع برگزاری این گرد همایی در شیراز با جناب اقایان دکتر سید وحید حسینی و دکتر بهرام حسن شاهی و دکتر ابراهیم رحیمی مطرح گردید و هر یک از آنها با روی باز برگزاری چنین همایشی استقبال نمودند. جناب آقای دکتر سید ابوالقاسم رییس السادات نیز پیش از این از ایده ی برگزاری چنین همایشی استقبال کرده بودند.    
مرخصی آقای حاج سید حبیب حسینی از بیمارستان بهانه ای شد تا با قرار قبلی خدمت ایشان و فرزند دانشمندشان جناب دکتر سید وحید حسینی برسیم. آقایان سید محمد جعفر موسوی (فرزند شادروان حاج سید محمد حسین موسوی) و دکتر بهرام حسن شاهی و سید محمدهادی حسینی هم بزرگوارانه برای بررسی ابعاد موضوع در خدمتشان بودیم.
نیاز به برگزاری همایش با رویی گشاده و دل هایی آکنده از حس همکاری و همدلی مطرح شد و کم و بیش همه ی پیشنهادها پس از کمی بالا و پایین کردن مورد پذیرش همگان قرار گرفت. پیشنهادهای آقایان دکتر حسینی برای انجام هر چه بهتر و پر بار تر این گرد همایی امید بخش و پر از انرژی مثبت بود. جناب اقای دکتر بهرام حسن شاهی که از پیشکسوتان دانش پزشکی در ارسنجان هستند نیز از آغاز مشوق این گرد همایی بوده اند. ایشان تاکنون از هیچ کوششی در راستای هر چه بهتر برگزار شدن این گرد همایی و بهره برداری مثبت از دستاورد های آن برای خدمت رسانی به مردم شهرستان ارسنجانم دریغ ننموده اند. این گرد همایی در تاریخ 17/10/94 به باری خداوند در شیراز و در یکی از سالن های خوب دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه برگزار خواهد شد.
به دنبال چه دستاوردهایی هستیم؟
گرد همایی جامعه ی پزشکی ارسنجانی به علت ویژگی های خاص خود نیاز به برنامه ریزی ریز بینانه ای دارد. این کار باید به دور از خود خواهی ها و در راستای آشنا نمودن هر چه بیشتر جامعه ی پزشکی از یکدیگر و با نیازها و درخواستهای مردم از سوی دیگر برنامه ریزی شود. آگاه نمودن مردم از درخواستهای گروه پزشکی و مسایل این گروه نیز بخش دیگری از اهداف این گردهمایی است. باید نشان داد که مردم قدردان خدمتگزاران خود هستند. از دیگر سو باید گروه دست اندرکار در امر بهداشت درمان و اموزش پزشکی را با دردهای مردم و کمبود ها آشنا ساخت. این آشنایی کمک خواهد نمود تا بسیاری از کمبود ها با کمترین هزینه برطرف گردد.
بزرگداشت یاد و خدمات ارزنده پیشکسوتان ارسنجانی در گروه پزشکی و نیز ارزیابی راه های خدمت رسانی به مردم در آینده انگیزه اصلی این همایش است. این همایش بر آن است تا نشان دهد در این جهان که بسیاری اسیر خودخواهی و سود شخصی هستند، خدمات آنانی که در راه خدا به بندگان او کمک کردند هرگز فراموش نخواهد شد. باید نمونه های خوب و کارهای نمونه را به جوانان نشان داد و به آنان یادآور شد که نیکی و نام نکو بزرگترین سرمایه برای این جهان و آن جهان است. افزون براین، باید نگاهی به آینده داشت و راههای بهبود استاندارهای پهداشت و درمان در شهرستان را به یکدیگر یادآور شد. شرایط کنونی بهداشت و درمان در ارسنجان زیبنده این مردم نیست. مردمی که خدمتگزارانی کم مانند را به جامعه ارزانی داشته اند، شایسته دریافت بهترین خدمات هستند.  نیاز است تا راه های رسیدن به استاندارهای بالای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را بررسی کرد و آن را به مردم و مسئولین ارایه نمود تا به یاری خدا به اجرا درآید.
اینک و در این بازه، بدین وسیله از همه پزشکان اساتید، دانشکده پزشکی و پیرا پزشکی و پیراپزشکان، دامپزشکان، مدیران بهداشت و درمان و خیرین سلامت ارسنجانی دعوت می گردد که در این گرد همایی شرکت نمایند.
ما به آن مقصد عالی نتوانیم رسید       هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند.
                                                   
                                                        تا رسیدن بر آسمان آرمان، کردگار یارتان

دنبالهٔ نوشته...

رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز: خشکیدگی دریاچه‌ها موجب افزایش دمای هوا در شیراز شده است

دکتر محمد جعفر ناظم‌السادات، استاد اقلیم‌شناسی و رئیس مرکز تحقیقات جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز در گفت‌و‌گویی تأثیر خشک شدن دریاچه‌های استان فارس را روی اقلیم منطقه به تصویر می‌کشد. آنچه در ذیل می‌آید حاصل گفت‌و‌گوی «ایران» با این استاد دانشگاه است.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید