A+ A A-

سفر نامه همدان سید محمد جعفر ناظم السادات استاد دانشگاه شیراز

امروز چهارشنبه ۱۴ تیرماه ۱۳۹۶ خانم فروغ گلکار به یاری خدا درجه دکتری خود در رشته هواشناسیکشاورزی را دریافت خواهند کرد. ایشان یکی از دانشجویان پیشین دوره کارشناسی باغبانیدانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز هستند که درس هوا و اقلیم شناسی را بااینجانب در سال ۱۳۷۸ گذرانیدند. پس از دریافت مدرک کارشناسی همکاری پاره وقت خود بامرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز را آغاز نمودند. از آنجاکه برادر ایشان در آن دوران از کارشناسان مرکز تحقیقات باروری ابرها در یزدبودند انگیزه خانم گلکار برای کارهای پژوهشی در زمینه هواشناسی فراوانبود. پس از مدتی همکاری پروژه‌ای با مرکز پژوهشهای علوم جوی و اقیانوسیدانشگاه شیراز ایشان توانستند درجه کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه تهراندریافت کنند. با پذیرفته شدن در دوره دکتری هواشناسی کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا در همدان ایشان توانستند مرحله نوینی از تحصیلات خود را به انجامبرسانند.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید