A+ A A-

شهریاران ملک ادب - بخش اول

یکی از برنامه های شایسته ی فرهنگی که پویایی و نشاط ارزنده ای در سطح شهرستان ارسنجان  و استان فارس و حتی کشور ایجاد کرد همایشهای شهریاران ملک ادب بود که در دو نوبت، شهریور ماه ۱۳۸۳ و مهرماه ۱۳۹۰ برگزار گردید.
هدف از این دو همایش شناسایی و معرفی چهره های علمی خطه ی ارسنجان و قدر دانی از آنان بود. روشن است که پیامد این همایش جنبه های کاربردی نیز برای پیشرفت ارسنجان می تواند داشته باشد و ارسنجان را درمیان اقران خود به عنوان شهر عالمان و دانشمندان نام آور خواهد کرد.

دنبالهٔ نوشته...
عضو این خبرخوان RSS شوید